Společně postavíme kraj na nohy
Program ODS pro Středočeský kraj 2020-2024

Preambule

Koronavirová krize oslabila Českou republiku. Mnoho oblastí lidské činnosti a podnikání se ocitlo na dně. Pořád ale platí, že úspěch celé společnosti – země, kraje, obcí i měst – se rodí z aktivity lidí a dospět k němu lze jedině společně. V podmínkách kraje to znamená, že úkolem jeho správců je vytvářet co nejlepší podmínky pro všechny, kteří v kraji žijí, pracují a podnikají. ODS stojí pevně na straně podnikavých a odpovědných lidí. Bude i v krajské politice hájit co nejmenší byrokratickou zátěž a co nejmenší výdaje na zajištění chodu úřadu. Zaměříme se především na investice a kvalitu veřejných služeb.

Toto jsou naše čtyři priority:

 1. Připravenější a kvalitnější zdravotnictví – lepší péče pro všechny Středočechy.

  Naším hlavním cílem je zajistit lepší péči o pacienty ve všech oblastech regionu. Všechna zdravotnická zařízení v kraji budou lépe připravena na podobné krize, jaká nastala letos na jaře, zajistíme další zvyšování kvality zdravotnických zařízení a zvýšíme jejich IT bezpečnost.

 2. Lepší investice do silnic a kvalitnější veřejná doprava.

  Rychlá a bezpečná doprava do zaměstnání i při trávení volného času vyžaduje kvalitní silnice a fungující veřejnou dopravu. Nastartujeme výstavbu krajských silnic a navýšíme počty spojů příměstských vlaků a autobusů tam, kde jich je stále nedostatek.

 3. Bez vody není život.

  Zlepšíme schopnost středočeské krajiny zadržovat vodu, aby tak lépe odolávala suchu. Podpoříme výstavbu vodovodních sítí, aby žádný občan středních Čech nezůstal na suchu.

 4. Krajský úřad musí fungovat pro občany, ne sloužit osobním zájmům hejtmanky, zatajovat informace a zatěžovat občany zbytečným papírováním.

  Místo normálního fungování byl Středočeský kraj svědkem celé řady zbytečných a trapných scén, které jej vysilovaly a znemožňovaly práci pro občany. Nemáme na mysli jenom zneužívání služebního vozu rodinnými příslušníky hejtmanky, ale také otevření dveří do nemocnic pro kšefty nyní soudně stíhaného „překupníka“ Horáčka, problematické zakázky a hospodaření Krajské správy a údržby silnic, začerňování auditorské zprávy, zatajování veřejných informací, podávání trestních oznámení na kritiky nebo nečitelné placení různých poradců.

  Takto kraj fungovat nesmí. Chceme a musíme to změnit. Vedení kraje musí lidem říkat pravdu, jednat s nimi otevřeně a informovat je o všem důležitém. Nabízíme férovou správu regionu a máme dobrý plán, jak znovu nastartovat rozvoj kraje, vrátit jej na špici mezi českými regiony a vytvořit lepší a úspěšně se rozvíjející domov pro všechny Středočechy.

Zdravotnictví

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

V krizi se ukázalo, že středočeské zdravotnictví nebylo dobře vybavené. V prvních dnech krize se lékaři, nemocnice i zdravotnická záchranná služba ve Středočeském kraji ocitli na vedlejší koleji a potýkali se s větším nedostatkem ochranných prostředků než všechny ostatní regiony.

Krajské nemocnice se díky práci ODS těsně po minulých krajských volbách podařilo znovu nastartovat k dalšímu rozvoji. V případě Kladna a Mladé Boleslavi jsme odvrátili hlubokou krizi způsobenou vadnými zásahy ČSSD v předchozím období. Pokud by se to v roce 2017 nepodařilo, nedokázaly by obě nemocnice čelit ani krizi letos na jaře.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Podpoříme zlepšení zdravotní péče ve všech oblastech regionu, bez ohledu na to, zda o pacienty pečuje krajské, městské nebo soukromé zařízení. Budeme lépe koordinovat spolupráci všech zdravotnických zařízení.
 • Budeme hájit důležitou roli všech ambulantních lékařů a ochráníme je před dalšími regulacemi a rostoucí administrativní zátěží.
 • Znovu nastartujeme rozvoj krajských nemocnic. Bude jasno v tom, kolik peněz kraj uvolní na investice do jednotlivých nemocnic, včetně prostředků na opravy a údržbu stávajících budov.
 • Zasadíme se o nastavení efektivní spolupráce s pražskými nemocnicemi řízenými ministerstvem zdravotnictví, která povede k maximální spokojenosti středočeských pacientů.
 • Zajistíme lepší připravenost nemocnic na další možné epidemie. Nemocnice a záchranka zásadně rozšíří zásobu ochranných prostředků a zajistí jejich pravidelnou obnovu.
 • Budeme prosazovat spravedlivější podmínky ve financování zdravotní péče. Mezi úhradami stejné péče v různých zařízeních nemohou být propastné rozdíly.
 • Podpoříme odměňování zdravotníků podle kvality a výkonu. Zlepšíme podmínky pro jejich vzdělávání a odborný rozvoj.
 • Budeme dále modernizovat a rozvíjet zdravotnickou záchrannou službu.
 • Pomůžeme obcím a městům se zajištěním praktických lékařů, pediatrů a zubařů.
 • Podpoříme další rozvoj domácí péče a moderních asistenčních služeb, aby pacienti mohli co nejdéle zůstávat doma a uzdravovat se ve svém domácím prostředí.
 • Ve spolupráci s městy a obcemi podpoříme provoz protialkoholních záchytných stanic.
 • Podpoříme rozvoj digitalizace a telemedicíny v regionu, včetně elektronického objednávacího systému na vyšetření v krajských zařízeních.
 • Zaměříme se na kybernetickou bezpečnost nemocnic a ochranu citlivých osobních údajů pacientů.
 • Zajistíme přístup k vysokorychlostnímu internetu pro pacienty všech krajských nemocnic.

Veřejná doprava

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Byla dokončena integrace veřejné dopravy, ale nepodařilo se zajistit dost parkovacích stání v uzlových bodech a terminálech veřejné dopravy. Krajská koalice nic neudělala pro zvýšení konkurence na železnici, což by přineslo zlepšení kvality cestování.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Vyvedeme veřejnou dopravu z propadu způsobeného pandemií. Zajistíme ve vlacích a autobusech bezpečné hygienické podmínky. I ve vlacích bude čisto.
 • Zvýšíme počet spojů a jejich kapacitu tam, kde je kraj v minulosti nemístně omezil, nebo kde je to potřeba. Zlepšíme návaznosti spojů.
 • Vybudujeme záchytná parkoviště u velkých nádraží i malých zastávek na hlavních tratích ve směru na Prahu – nejméně 10 nových P+R parkovišť do 4 let.
 • Zavedeme konkurenční prostředí v regionální železniční dopravě.
 • Vytvoříme mobilní aplikaci, která cestujícím zlepší a usnadní cestování, nabídne aktuální informace o návaznosti spojů a výlukách. Přesné informace o spojích nabídnou i elektronické označníky na zastávkách. Informační tabule budou rovněž ve všech spojích.
 • Zajistíme dostupný internet v regionálních vlacích i autobusech.
 • Ve všech autobusech i vlacích bude možné platit kartou. S jednou jízdenkou bude možné cestovat s různými dopravci i na železnici.

Dopravní infrastruktura

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Kraj od roku 2009 dlouhodobě zanedbával investice do nových komunikací. Vláda v čele s ANO nebyla schopna zjednodušit stavební zákon, čímž trpí všechny regiony včetně středních Čech. Téměř 600 krajských mostů je ve špatném stavu, 18 dokonce v havarijním. Scházejí obchvaty měst a obcí. Stále scházejí parkoviště P+R u většiny významných dopravních terminálů. Vznikla pouze další studie plánu výstavby parkovišť P+R, která jen překopala předchozí studii z roku 2016.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Uděláme pořádek v Krajské správě a údržbě silnic – provedeme zásadní změny v řízení a kontrole KSÚS. Skandálů už bylo dost.
 • Zvýšíme tempo přípravy dopravních staveb. Každý rok nachystáme k realizaci nejméně 10 důležitých projektů.
 • Začneme s výstavbou obchvatů obcí a měst na krajských silnicích.
 • Zajistíme souvislé opravy krajských silnic ve výrazně větším rozsahu.
 • Urychlíme nutné opravy krajských mostů.
 • Zveřejníme dlouhodobý plán rekonstrukce silnic a jeho plnění.
 • Zvýšíme tlak na přípravu a výstavbu klíčových dopravních staveb na státních silnicích: zbývající částí Pražského okruhu, obchvatu Olbramovic a dalších měst a obcí na silnicích I. třídy, chybějících úseků dálnic D3, D4, D6 a D7.
 • Urychlíme realizaci klíčových železničních staveb: rychlodráhy Praha-Letiště Václava Havla-Kladno, Všejanské spojky (Milovice-Vlkava) a zkapacitnění příměstské železnice.
 • Do pěti let propojíme D7 a D8, včetně obchvatu Kralup a nového mostu přes Vltavu.
 • Podpoříme lepší koordinaci a další výstavbu cyklostezek v kraji tak, aby tvořily jeden funkční celek.
 • Zajistíme revizi bezpečnosti krajských silnic a upravíme místa častých dopravních nehod.
 • Při rekonstrukcích krajských silnic budeme zohledňovat specifické potřeby a priority řidičů motocyklů a cyklistů.

Voda

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Vedení kraje popsalo stohy papíru o tom, jak bude pomáhat se zadržením vody v krajině a jak bude podporovat výstavbu vodohospodářské infrastruktury. Vidět ale není skoro nic.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Stojíme na straně zemědělců, kteří obdělávají svá pole tak, aby přívalové deště neodnášely nejúrodnější půdu. Podpoříme efektivní hospodaření v lesích, na zemědělských půdách a loukách.
 • Podpoříme vznik malých vodních děl v krajině – rybníků, malých nádrží, mokřadů, poldrů apod. Vytvoříme proto na úrovni kraje pracovní skupinu, která bude obcím, firmám i jednotlivcům pomáhat s přípravou projektů.
 • Podpoříme propojování vodárenských soustav a výstavbu skupinových vodovodů do míst s problémy v zásobování pitnou vodou.
 • Pomůžeme s výstavbou vodovodů v obcích a podpoříme vyhledávání nových vodních zdrojů.
 • Navýšíme podporu pro odkanalizování obcí s ohledem na ochranu vodních zdrojů a ochranu povrchové podzemní vody.

Životní prostředí

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Podpora péče o životní prostředí se odehrává zcela nahodile. Teprve v reakci na celospolečenský tlak vytvořilo vedení kraje dotační titul pro výsadbu stromů. Nejde ale o ucelený plán vhodné výsadby a péče o krajinu. Nahodilost v tomto případě může do budoucna vytvořit nové problémy.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Upřednostníme projekty, jejichž přínos bude prokazatelný a dlouhodobý – např. ozelenění sídel, zvýšení podílu zeleně v krajině a okolo dopravních komunikací s cílem odstranit kontaminaci vzduchu a snížit hluk.
 • Projekty ekologické výchovy podpoříme jen tam, kde budou na odpovídající odborné úrovni.
 • Podpoříme zvýšení podílu kraje a obcí na správě chráněných částí přírody a na spolurozhodování o stanovení celospolečenských zájmů.
 • Podpoříme maximální oboustranný soulad mezi územním plánem a vyhlašováním lokalit NATURA 2000.

Odpady

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Kraj v oblasti hospodaření s odpadem dál rozvíjí strategii, která předpokládá převážení odpadu z celého regionu ke spalování na jedno místo. Třídění a druhotné využití odpadu bylo touto koncepcí zatlačeno do pozadí. Ve výsledku tím kraj zbytečnému přispěje k dalšímu růstu nákladů na svoz a likvidaci odpadu, které platí všichni Středočeši. O nárůstu dopravy na přetížených středočeských komunikacích a zvýšení zplodin v ovzduší ani nemluvě.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • V oblasti odpadového hospodářství budeme i nadále upřednostňovat třídění odpadu a jeho ekologickou likvidaci.
 • Proti tlaku na zdražování poplatků za odpad pro občany postavíme ucelený plán zahrnující jak druhotné využití odpadu, tak možnost spalování na více místech – třeba i v sousedních regionech. Jsme proti nárůstu nákladní dopravy přes celý kraj kvůli centralizovanému svozu odpadu – řešením jednoho problému by tak vznikl problém jiný.

Školství

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Úroveň středního školství ve Středočeském kraji je jedna z nejhorších v celé ČR. Na vině nejsou učitelé, ale především nedostatečná podpora kvalitního vzdělávání ze strany krajské samosprávy. V době koronavirové krize se ukázalo, že školy nejsou dostatečně vybavené kvalitním internetovým připojením a IT technikou a připravené na online výuku. Vedení kraje rezignovalo na sledování kvality škol a na nezbytné změny v jejich síti. Odpovědní představitelé kraje byli všem odborníkům pro smích. Těsně po volbách se sice podařilo díky ODS a pochopení koaličních partnerů zvýšit podporu školství o 100 miliónů korun, po změně koalice v režii ANO se ale školství znovu ocitlo na vedlejší koleji.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Vzdělání je prioritou a tomu budou odpovídat i roční výdaje na školy. Zvýšíme rozpočet na školství o dalších 100 milionů korun.
 • Zavedeme důsledné sledování a odměňování kvality ve školách.
 • Zlepšíme informovanost rodičů o kvalitě jednotlivých škol.
 • Omezíme administrativní zátěž ředitelů škol i pedagogů. Učitelé mají učit, ne úřadovat.
 • Zvýšíme samostatnost škol v rozhodování o prostředcích, se kterými hospodaří.
 • Podpoříme odborné středoškolské vzdělávání.
 • S cílem zvýšení úspěšnosti absolventů škol při hledání zaměstnání podpoříme větší propojení podniků s odbornými středními školami.
 • Budeme prosazovat moderní formy výuky, včetně investic do učebních pomůcek a potřebného IT vybavení škol.
 • Podpoříme připojení škol k vysokorychlostnímu internetu.
 • Pomůžeme zajistit smysluplnou výstavbu škol v prstenci kolem Prahy, kde se bez pomoci státu a kraje nepodaří zajistit dostatek míst pro děti ze středočeských obcí a měst.
 • Pustíme se do optimalizace sítě středních škol ve středních Čechách.
 • Budeme bojovat za zachování speciálního školství proti nekoordinované inkluzi.

Sport

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Podpora kraje v oblasti sportu a tělovýchovy je naprosto nedostatečná. Hotová Popelka v porovnání s pomocí v jiných regionech! Školy nejsou vedeny k tomu, aby spolupracovaly se sportovními kluby a organizacemi. Rozpočet pro sport je ve středních Čechách skoro čtyřikrát menší (62 mil. Kč) než v Moravskoslezském kraji (224 mil. Kč) a dokonce než v Libereckém kraji, který má oproti Středočeskému kraji třetinu obyvatel.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Oblast sportu a tělesné výchovy bude kraj každý rok podporovat částkou nejméně 100 milionů korun.
 • Urychlíme harmonogram dotačních řízení tak, aby poskytnutí dotací bylo schvalováno zastupitelstvem kraje nejpozději v březnu a jejich poskytování sportovním organizacím probíhalo co nejrychleji.
 • Zavedeme cílenou podporu zařízení pro sport a tělovýchovu (work-outová hřiště, hřiště pro seniory, cyklo a in-line stezky).
 • Zasadíme se o rozšíření spolupráce škol a sportovních organizací.

Sociální služby

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Přístup kraje k zařízením sociální služby není ani spravedlivý, ani systémový. Rozdělování veřejných financí pro sociální péči nemá jasná pravidla, je náhodné a subjektivní. Řada krajských zařízení, která poskytují sociální služby, je v žalostném stavu. Budovy chátrají a prostředky se najdou jen na opravu zjevných havárií.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Usnadníme práci a život organizacím poskytujícím sociální služby. Stanovíme jasná a předvídatelná pravidla financování, která poskytovatele nebudou zatěžovat.
 • Upřednostníme služby, které seniorům a zdravotně postiženým umožní co nejdéle zůstat v domácím prostředí, kde nejsou sociálně vyloučeni a mají běžné rodinné a společenské kontakty.
 • Členům rodin pečujícím o jejich blízké pomůžeme získávat potřebné informace k vyřízení úředních záležitostí i k vlastní péči. Pečující rodinní příslušníci musí mít možnost skloubit své pracovní povinnosti, péči i vlastní rodinu.
 • Kraj bude při řešení sociální problematiky úzce spolupracovat s městy a obcemi.
 • Řekneme NE populistickým neúčinným plošným opatřením. Finanční pomoc patří těm, kdo si opravdu nejsou schopni pomoci sami.

Zdravé hospodaření

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Kraj dlouhodobě finančně preferuje vybrané obce, jejichž představitelé mají blízko ke krajské koalici. Kraj neuváženě zadlužoval své občany formou odloženého financování namísto toho, aby v době zvyšujících se daňových výnosů dokázal udržet běžné výdaje a navýšil investice z vlastních zdrojů.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Spustíme okamžitě Plán pro obnovu regionu zaměřený na udržení investic, rozvoj zdravotnictví a škol.
 • Zajistíme prostředky na obnovu regionu s rozumnými úvěry a jejich udržitelným splácením.
 • Zajistíme férové podmínky při rozdělování krajských dotací obcím a městům.
 • Prosadíme přístup, že kraj co nejvíce finančních a rozpočtových informací zveřejňuje prostřednictvím internetových aplikací tak, aby občané mohli na hospodaření kraje dohlížet a kontrolovat ho.
 • Zavedeme odpovědné zadávání veřejných zakázek.

Majetek a investice

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Realitou krajských financí je trend rostoucích běžných výdajů kraje. Investice přitom pokulhávají. Kraj stále vlastní obrovské množství majetku, pro který nemá využití, ale ve kterém stále mizí miliony korun. Ty pak chybí na správných místech. Navíc se blokováním majetku zbytečně omezuje rozvoj regionu.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Upřednostníme investice před výdaji na běžný provoz.
 • Zlepšíme plánování a realizaci krajských investic. Finanční prostředky účelně vyčerpáme v rozpočtovém roce, abychom je nemuseli převádět do dalších let a nepřipravovali kraj o prostředky z evropských fondů.
 • Dokončíme elektronickou evidenci majetku. Poté transparentně nabídneme k prodeji nepotřebný majetek, který již mnoho let chátrá a zatěžuje krajský rozpočet. Scházejí pak prostředky například na rekonstrukce budov středních škol či ústavů sociální péče.
 • Vytvoříme motivační prostředí pro krajské příspěvkové organizace, aby jejich ředitelé a zaměstnanci byli finančně zainteresovaní na dobrém hospodaření své organizace, včetně stavu spravovaného majetku.

Kultura

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Současné vedení kraje podporuje projekty v oblasti kultury nahodile. Neexistuje promyšlená strategie rozvoje kultury a rekonstrukce nejohroženějších kulturních památek. V řadě dotovaných projektů se objevily tak velké problémy, že kraj přišel o část podpory. Nezvládnutá je propagace kulturních institucí ze strany kraje. Pokud jsou některé viditelnější, je to z velké části jejich zásluha, nikoli přínos kraje. Přístup vedení kraje způsobil skandál s původním výběrem ředitelky Čapkova památníku ve Strži či nejasnými smlouvami obviněného ředitele Středočeské vědecké knihovny.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Zavedeme takovou podporu kulturních institucí, která dokáže zohlednit kvalitu jejich práce, množství aktivit a také návštěvnost.
 • Posílíme podporu obnovy kulturních památek, zajistíme záchranu těch nejohroženějších.
 • Posílíme podporu živé kultury, která je nositelem tradic a současně nejsilnějším nástrojem proti rozmělnění a vymizení základních národních a evropských hodnot.
 • Prosadíme efektivní společnou prezentaci kulturních institucí v kraji. Na Královské cestě v Praze obnovíme funkční informační centrum.

Regionální rozvoj

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

V duchu celostátní politiky levicových stran ignoruje krajská reprezentace zájmy a potřeby malých a středních podniků a podnikatelů. Podíl cestovního ruchu na ekonomice kraje je v porovnání s ostatními kraji jeden z nejnižších a po koronavirové epidemii ještě více utrpí. Kraj se sice posunul v řešení soudních sporů ohledně vojenského prostoru Milovice-Mladá, na jeho smysluplné využití a rozvoj bohužel stále nedošlo.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Nebudeme podnikatelům překážet. Zlepšíme podmínky pro rozvoj jejich aktivity.
 • Vytvoříme podmínky pro rychlejší výstavbu optických sítí a dostupnost vysokorychlostního internetu ve všech koutech kraje. To je důležitý krok i pro zastavení odlivu lidí z venkova do měst.
 • V rámci zákonných možností se budeme snažit o to, aby se na realizaci zakázek z krajských peněz co nejvíce podílely společnosti, které mají sídlo a zaměstnance ve středních Čechách.
 • Podpoříme vzájemnou spolupráci podnikatelských subjektů a výzkumných organizací při inovacích a vědeckovýzkumných projektech.
 • Posílíme prezentaci středních Čech jako turistického cíle doma i v zahraničí, abychom pomohli cestovnímu ruchu vzpamatovat se co nejrychleji z hluboké krize.
 • Zasadíme se o rozvoj cyklostezek, kvalitní sítě cyklotras a koňských stezek, o splavnění Vltavy a lepší dopravní infrastrukturu na řekách. To je to nejlepší, co může kraj udělat pro rozvoj cestovního ruchu a poptávky po souvisejících službách.
 • Zajistíme rozvoj bývalého vojenského prostoru Milovice-Mladá cestou menších realistických projektů. Kraj ponese odpovědnost za koordinaci jednotlivých kroků.

Bezpečnost

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Kraj v posledních osmi letech zásadně omezil podporu dobrovolných hasičů. Jde přitom o nezastupitelnou složku zejména při řešení krizových situací v malých obcích. Scházejí dostatečné rezervy pro zvládnutí kritických situací.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Výrazně zvýšíme podporu jednotek dobrovolných hasičů – každý rok ve výši nejméně 50 milionů korun.
 • Kraj bude zodpovědně vytvářet rozpočtovou rezervu na zvládání následků nepředvídatelných události typu epidemií, povodní, sucha, rozsáhlých požárů apod.
 • Rozšíříme povinné zásoby ochranných prostředků v nemocnicích, na záchrance a v domovech sociální péče.
 • Zaměříme se na IT bezpečnost klíčových krajských společností a organizací.
 • Nastavíme systematickou spolupráci s hasiči, Policií ČR i záchranáři při přípravě na možné krizové situace.
 • Při respektování soukromí všech osob budeme podporovat obce při zvyšování bezpečnosti obyvatel a jejich majetku.
 • Budeme usilovat o zvýšení počtu příslušníků Policie ČR v kraji.

Krajský úřad

DNES – s ANO, ČSSD a KSČM:

Vedení kraje pořád váhá, zda a nakolik má otevřít úřad občanům. Turnikety u vstupu zavádí, pak ruší, pak zase zavádí a zase ruší. Vedle toho se neustále dějí změny na důležitých vedoucích pozicích, řada míst je dlouhodobě neobsazených. To jsou symboly bezradnosti při řízení. Místo otevřené komunikace s občany osobně i po internetu se úřad vrací do minulého století a neúspěšně bojuje s řadou správních agend.

PO VOLBÁCH – s ODS:

 • Rozšíříme okruh elektronických služeb, které může občan využívat z domova.
 • Zavedeme otevřený úřad bez turniketů.
 • Omezíme byrokracii vůči občanům i vůči vlastním příspěvkovým organizacím kraje a jejich pracovníkům.
 • Postaráme se, aby vizitkou úřadu byli vždy profesionální, odborně zdatní a vstřícní úředníci.